Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 29-35

Thursday, April 8, 2010


29 in kaanat illaa SayHataw waaHidatan faidhaa hum khaamiduuna

30 yaa Hasratan 'Alal'Ibaadi maa ya'tiyhim mir rasuulin iLLaa kanuu bihii yastahziuuna

31 alam yaraw kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilayhim Laa yarji'UUna

32 wa in kullul lammaa jamiy'Ul ladaynaa muHDaruuna

33 wa aayatul lahumuL arDul maytatu aHyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa Habban faminhu ya'kuluuna

34 wa ja'Alnaa fiyhaa jannaatim min nakhiyliw wa a'Ånaabiw wa fajjarnaa fiyhaa minal 'Uyuuni

35 liya'kuluu min thamarihii wa maa 'Amilat-hu aydiyhim

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP