Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 69-75

Friday, April 2, 2010


69 wa maa 'Allamnaahushshi'Åra wa maa yambagiiy lah in huwa illaa dhikruw wa qur'aanum mubiynun

70 liyundhira man kaana Hayyaw wa yaHiqqal qawlu 'Alaal kaafiriyna

71 awalam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'Amilat aydiynaaa an'AAman fahum lahaa maalikuuna

72 wa dhallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya'kuluuna

73 wa lahum fiyhaa manaafi'U wa mashaarib afaLaa yashkuruuna

74 wattakhadhuu min duunillaahi aalihatal la'Allahum yunSaruun

75 Laa yastaTiy'UUna naSrahum wa hum lahum jundum muHDaruuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP