Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 76-83

Thursday, April 1, 2010


76 faLaa yaHzunka qawluhum innaa na'Ålamu maa yusirruuna wa maa yu'Ålinuuna

77 awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuTfatin faidhaa huwa khaSiymum mubiynun

78 waDaraba lanaa mathalaw wa nasiya khalqah qaala may yuHyiyl 'IZaama wa hiya ramiymun

79 qul yuHyiyhalladhii ansha-ahaaa awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'Aliymun

80 alladhiy ja'Ala lakum minashshajaril akhDari naaran faidhaaa antum minhu tuuqiduuna

81 awalaysalladhiy khalaqassamaawaati wal arDa biqaadirin 'Alaaa ay yakhluqa mithlahum balaa wa huwal khaLLaaqul 'Aliymun

82 innamaaa amruhuuu idhaaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuunu

83 fasubHaanalladhiy biyadihii malakuutu kulli shay'iw wa ilayhi turja'UUn.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP