Powered by Blogger.
:: SILA TUNGGU 15 SAAT UNTUK AUDIO BACAAN BOLEH DI DENGAR ::

Yassin 35-41

Wednesday, April 7, 2010


35 afaLaa yashkuruuna

36 subHaanalladhiy khalaqaL azwaaja kullahaa mimmaa tumbituL arDu wa min anfusihim wa mimmaa Laa ya'Ålamuuna

37 wa aayatul lahumullaylu naslakhu minhunnahaara faidhaa hum muZlimuuna

38 wash shamsu tajriy limustaqarril lahaa dhaalika taqdiyrul 'Aziyzil 'Aliym

39 wal qamara qaddarnaahu manaazila Hattaa 'AAdakal 'Urjuunil qadiymi

40 Lash shamsu yambagiy lahaaa an tudrikal qamara wa Lal laylu saabiqunnahaar wa kullun fiy falakiy yasbaHuuna

41 wa aayatul lahum annaa Hamalnaa dhurriyyatahum fiyl fulkil mashHuuna

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP